Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4T2

GESCHIEDENIS

Regee-

S.1.N6.

Gerard Schaap Pieterszoon , Raad van Amflerdam, werdt zteCommisfaris enGeraagtigdenaZ»W<?» gezonden , met last , om de tegenwoordige Regeering van Engeland te erkennen , en he: Parlement te vereeren met zulke tyteis, als hij dagt, dat aan'c zelve aangenaamst zouden weezen (*). —— Zij waren de eerden , die , op de Groote Vergadering, vóórhelden , aan de Afgevaardigden van het Parlement alle eerbetooningen te fchenken, aan de Afgezanten van Gekroonde Hoefden verfchuldigd. Dit ontmoette tegenkanting. De binnenlandfche Gewesten, die niets van Engeland te vreezen hadden, en de heimlijke Begunstigers van 't Buis van Oranje beweerden, dat men dien ftap niet kon doen, zonder deel te neemen in den verfoeilijken Vorftenmoord (f). Maar deeze reden nu niet langer onderfchiaagd door 't Stadhouderlijk gezag , week voor de Eoodzaaklijkheid, om een Gerneenebest te erkennen , 't welk dagelijks in grootte en frerkte toenam, ten nadeele van een Kor.ing, die een blooten tytel voerde , en niets voor zich hadt ,' dan eene lange lijst van Voorvaderen , wier rang hij niet kon ftaande houden, 't Was nu de tijd niet, om te overleggen , of de Gemeenebestgezinde Partij in Engeland eene regtvaardige zaak voorhadt, zij zegepraalde ; zij was ontzaglijk. Het kwam 'er min op aan , om met de

Kroon ,

(') Refol. Hol/. 1650. bl. 13-23.134, ThüRLOE'j Paptrs, I p. 133.

(j) Capelle Cea'er.kf. II. D. bl. 353.

Sluiten