Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der n;e derlanden. 413

Kroon, dan met het Volk, van Engeland te handelen, onder welk eene Regeering het ook houdt. R.eeds hadt eén gekroond Hoofd , de Koning van 'Spanje , zonder agttegeeven op de betrekking van bloedverwanfchap , het Parlement erkend. Het meerderdeel der Veréénigde Gewesten zag de noodzaaklijkheid, om dit voorbeeld te volgen.

Het Britfc'ae Parlement , verwittigd van deeze gunstige genegenheid , vaardigde een ftaatlijk Gezantfchap af na den Haag. De Staaten , begeerig na de vriendfchap met een Rijks beduur, van den beginne zo magtig, betoonden den Gezanten alle eere, welke zij aan die van de magtigfte Mogenheid des aardbodems zouden hebben kunnen bewijzen. De Veréénigde Gewesten twijfelden niet , of de Engelfchen zouden te meer geheld zijn , om eene nauwe verbintenis aantegaan, dewijl de Gemeenebestgezinde Partij, die hen altoos begunstigd hadt, thans zegepraalde overdiévan het Huis van Oranje, dat fteeds den Koningsgezinden zogt tebehaagen. Daarenboven fcheen hun belang te vorderen, dat zij met omzigtigheid te werk gingen ten aanziene van een nabuu-rigen Staat, van welken zij het meest te vreezea hadden , zo uit hoofde van deszelfs Zeemagt, als door de nauwe betrekking der Huizen van Oranje en

Stuart. Maar men ontdekte, welhaast , dat

de grondregels der gewoone Staatkunde weinig betekenden bij menfehen', door den geestdrift der dweeperije vervoerd , dronken van voorfpoed , en verhit

r% Deel.*. Si. 1 dooi

Staats: Regee-

bj^g,

BuitengewoonGezantfchap van het Britjche Parlementaan de Ferêénigde Ge. westen.

Sluiten