Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4H

GESCHIEDENIS

Staats Regee-

hing.

door bet vuur van Burgerkrijg. Het bleek , dat de

üprigters van dit nieuw Gerneenebest, genegen om aan hunne g veidige driften eene boogevlugtt-geeven - en door den glans van iToute onderneemingeH de fnoodbeid hunner bedrijven te verdooven. bedagt waren op de vernedering of den geheelen ondergang van den éenigen Staat, die hun belemmering kon baar. n. In gemoederen , das gefield, veranderen de tegeiiftrijdiglte beweegredenen ligt in redenen van Staat. Verfcheiden der Opperhoofden merkten een buitenlandfchen Oorlog aan voor een gelukkig toeval , gefchikt om het Volk aftetrekken van 't ontwerp , om een nieuw Parlement te verkiezen, of de Landmagt aft-danken, waar mede men 't zelve gevleid hadt. Anderen, een nijdig oog flaande op het verbaazend gezag, 't welk Cromwei.l kreeg, hoopten hetz;lve te fnuiken , door eenen Zee oorlog te doen ontftaan, die hem in de noodzraklijkheid zou brengen, om de Landmagt aftedanken, en het Geld te beheeJen tot het uitrusten eener Vloote. Allen twijfekicn zi] niet, of 't zou wel gelukken, en hoopten , dat de menigte en de rijkheid der Prijzen , op de Ingezetenen der Veréénigde Gewesten veroverd, alle misnoegden zou bevveegen om weigezind te zijn jegens de nieuwe Regeering , die het Volk zo veel roems en rijkdoms fchonk. Het blijkt, dat zij, om Cromwell in hunne belangen overtehaalen , het fchitterend denkbeeld voor zijnen geest bragten van de veréémging der beide Staaten tot één Gerneenebest,

Sluiten