Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i3 GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

gen. Men denkt, dat de Aanhangers der Huizen van Stuart en Oranje, die hen onder de hand opItookten, de Afgezanten met fmaad wilden overJaa* den, om een openbaaren Oorlog tusfchen Engeland en de Ferêénigde Gewesten te bewerken. De Staaten van Holland en Zeeland deeden alles, wat (trekken kon , om de Afgezanten genoegen te geeven. Zij werden te Amfterdam ftaatlijk ontvangen en onthaald ; doch 't was hun niet mogelijk de ongeregeldheden te fluiten, daar het pleegen zulk een' rugfteun vondt (*). En , fchoon genomen deeze mishandelingen, den Afgezanten aangedaan, niets toegebragt hadden tot het verwekken des volgenden bloedigen Oorlogs, kan niet ontkend worden , dat de verbintenisfen tusfchen de Huizen van Oranje en Stuart zeer ftrekten om de Oorlogswolken, die kort daar op met zo veel gewelds uitberstten, te doenzamentrekken. „De Staaten," fchreef Thurloe, toen Geheimfchrijver der Gezanten , ,, waren van „ denzelfden flempel als de Schotten en Franfchen, ,, met welken zij omgingen: van deezen hebben zij „ geleerd hooge betuigingen te doen , terwijl ze niet „ van zins zijn meer van dezelven natekomen , dan „ met hun fchijnbaar belang ürookt. Zij bedriegen „ zich. De Leden der Groote Vergaderinge meenen „ de Krijgs- en andere zaaken wel geregeld en op 3, een vasten voet gebragt te hebben ; doch het Volk

„ is

C3 Refol- Heil. i<55i- bl. 190-193- 213- 257» S5& Aïtïema , III. D. bl. 659,

Sluiten