Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 41»

„ is niet zeer voldaan van wegens zijne Overhe» den (•),*

De beide Afgezanten, na Londen wedergekeerd , bleeven niet in gebreke, orn de mishaHielingen, hun aangedaan , ten breedften uitieineeten , en de voorzorgen, tot het be.etten daar -van genomen , te verzwijgen. Oliver St. John Relde al den invloed, dien hij op den g-.est van Cr.om.well hadt, te werk, om het Parlement overtehaaien to: eene open. lijke Oorlog.-verklaaring aan de Staaten. Doch men oordeelde , te moeten veinzen , tot de Ooriog in Schotland, waar men Carèx den If. erkend hadt, geëindigd was. Deeze ongelukkige Vorst verloor den beflisfenden Veldflag , bij IVorcester , teg;n , Cromvvell, en vondt zich genoodzaakt , eene geruime wijl, onbekend en vermomd , in aijne eigene Staaten omtczwerven : hij ag.te zich gelukkig, dat hij, naa het doorftaau van duizend gevaaren , in Frankri,k en elders als een overwonnene, vlugtende

en omthroonde Koning mogt verkeeren Li.eze

overwinning, het willekeurig Rijksbeftuur deezer nieuwe Gemeenebestgezlnden in de diie Rijken gevestigd en hunnen trots vermeerderd hebbende, oordeelden zij den tijd geboorcn, om het makker, ten opzigte van de Veièénigde Gewesten , af eligten. Den Oorlog durfden zij, nogtbtns, niet verklaaren, uit vreeze van het Volk in Engeland te verbitteren,

't welk,

(*) Tuurloe's Papers, I. p.186. Ry.mes , Tom.IX. P. IL p. 149.

Staats-

Regee-

r ng.

Het Par.

Itmtnt ?<efr eene AQe uii, toe krenking tan den t- andel dei Hollandersen Zeeuwen.

Sluiten