Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. «kg

ttentifchepen, onder den Admiraal Blaks, één der grootfle Engelfche Zeehe'den , een ijverig Gemeenehestgezinde, van eenen lomberen aart, en wiens dapperheid met onbuigzaamheid en wreedheid gepaard ging. Schoon deeze Vloot veel kleinder ware dan die der Staaten, eischte de Vlootvoogd het turken der Vlagge: Tbomp maakte zich gereed , om bijtedraaijcn: Biake deedt drie fchooten: Tromp,door deeze terging verbitterd, beantwoordde dit metéén fchoot, dié door Blake's Vlag vloog : terirond keerde deeze de zijde toe , en gaf de volle laag: Tromp bleef hem niets fchuldig, en brandde op dezelfde wijze los. Het gevegt werd algemeen. De WaicrBotüNE kwam met twaalf Schepen, uit Duim, ter hulpe. Schoon de Engelfchen niet meer dan zevenentwintig Schepen flerk waren , werd deeze minderheid van getal rijklijk vergoed door de meerdere grootheid en manfchap. Het gevegt duurde vier volle uuren, en werd eer door den nagt, d3n door iets anders , geëindigd. De Hollanders verlooren één Schip. Geen der beide Vlootvoogden heeft naderhand willen erkennen, de eenre aanvaller geweest te hebben : elk gaf den ander de fchuld. Doch , zo veel men uit de ftrijdige berigten, door hen begeeven, kan opmaaken, fchijnthet, dat de eerfte lcbooten der Engelfchen alleen dienden, om het uriiken der Vlagge te vorderen, fchoon zij zelve bekennen, zich tot het gevegt gereed gemaakt te hebben , dewijl zij oordeelden, dat de Hollanders , op hen afkomende , -het leveren van eenen flag voorhadden;

dat

STAAT3-

Regek-

r1.nc.

Sluiten