Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4bS GESCHIEDENIS

Staats-

R.egeering.

Geestge-

fteluheid

der Inge

zetenen

tegen de

Etigei-

fcher,.

de magt der Partij' van Stuart en Oranje in de Per1-éénigde Gewesten weder op da been kon helpen; alle deeze Vertoogen en redenen van gezonde Staatkunde maakten geenen indruk op verwaatene Geestdrijvers. Zij vorderden niets minder dan eene geheele vergoeding van alle de onkosten , welken zij5 niet alleen uit hoofde der laatfte ontmoeting voor Douvres , maar ook ter oorzaake van de uitrusting der Staaten , hadden moeten maaken. Een eisch, die niet zonder fchaamtloosheid kon voorgeiteld , en nier. zonder veragtlijke laagheid kon toegeftaan worden , verijdelde alle hoop op verzoening , en de Afgezanten keerden te rugge (*)•

De Staaten , ziende, dat de Engelfchen volflrel t ten Oorloge befloten hadden, veranderden van maatregelen, en greepen moed. De Vlootvoogden krecgen last, om de Engelfchen aantetasten , en alle mogelijke afbreuk te doen. Het Volk in de Feréé* nigde Gewesten dagt nu , door de Regeering geregtigd , openbaar blijk te geeven van het misnoegen, 't welk de voorgaande fchaden en mishandelingen ten hoogden toppunte hadden opgevoerd. Allerwegen befpcurde men , in ftede van vreesagtige en befehroomde bedenkingen, de uiterfte blijken van ver* trouwen , die tot in het vermetele liepen. In Zeeland, waar men zich gevleid hadt met het denkbeeld, dat de Flisfmger Matroozen den Koning zouden

heb.

(*) Aitzema , III. D. bl. 715. 721- Thurloes Pat pers, I. p. 207. Holl. Merc. van 1653. bl, 43 en?4

Sluiten