Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegeering.

De VIOOC

van

Tromp dooreen lrorm deerlijk gehavend.

430 GESCHIEDENIS

de Gefchiedenisfen der Veréénigde Gewesten (*).

Volgens gewoonte, begonnen de beide oorlogvoerende Partijen aan elkander de fchuld der Vredebreuke te wijten. Zij gaven Verklaaringen uit, waar in zij, zonder uitdruklijk van den Oorlog te fpreeken, te verldaan gaven , dat zij alleen de wapens opgevat hadden, om de gewelddaadigheden hunner Nabuuren afteweeren (f). Tromp frak met eene Vloot van zeventig Oorlogfchepen in Zee, om den Vijand optezoeken, en ontmoette de t'huiswaardskeerende Afgezanten, op wier berigt hij, in ftede van, volgens last, den koers terfdond noord waards aantezeuen, na Duins zeilde, om de Vioot, onder George Askue, aauretasten; doch llilte , en daar op volgende tegenwind, noodzaakte hem, hier van aftezien : hij nam eenige Engelfche Visfchers, en zette het om de Noord, met oogmerk, om flag te leveren aan Blake, die, onder de Haringbuizen op de Neering , eene groote vernieling aangeregt, en twaalf Schepen, tot geleide en befcherming van dezelven dienende , genomen hadt. Wanneer Tromp den Vijand in 't gezigt kreeg , en zich tot den (lag gereed maakte, frak 'er een fchriklijke ftorm op , en fchéidde de twee Vlooten. De onze werd verflxooid, eenige Schepen vergingen , andere bevonden zich in 't uiterlte ge. vaar, alle leeden veel, en moesten, befchadigd , de

Va-

(*) Aitzema , III. D. bl. 721. 731. 747.-48. (f) Zie aldaar, bl. 722. 725.

Sluiten