Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bEi NEDERLANDEN. 43*

Vaderlandfche Haveris opzoeken.1 Minder ramps trof de vijandlijke Vloot, die fchielijktr eene wijk Vondt in de nabijgelegene Britfcht Havens (*).

Veele Ingezetenen deezer Landen hadden , toen deeze talrijke en welvoorziene Vloot in Zee frak, zich daar van de hoogstvliegendfle denkbeelden gevormd , en de vernieling der Engelfche Zeemsgt vastgelteld. Naar gelange van de grootheid deezer vèrwagtinge. was ook de verflaagenheid , toen Tromp , door ftorm zo deerlijk gehavend , zonder iets merkwaardigs uitgevoerd te hebben, wederkeerde. Men oordeelde naar den uitilag, zonder in aanmerking te neemen, wat 'er alhadtzarnengeloopen,: om zijne oogmerken te doen mislukken. Bovenal getrolfen door het zwaar verlies , aan de Haringvisfcherije toegebragt, welke zo veel duizend handen Werks, en zo veel duizend monden fpijze verfchaft, konden zij het Tromp niet vergeeven, het befchermen daar van verzuimd te hebben. De Staaten vari Holland, hem verdenkende, dat hij, doorzugtvoor 't Huis van Oranje , aanleiding tot den tegenwoordigen Oorlog gegeeven hadt(f), dagten het misnoegde Volk eenigzins te vrede te moeten hellen , ert droegen het bewind over de Vloot op aan Michiel Adriaansz. de Ruiter, een Flisfinger, vanlaagé

af.

(•) Holl. Merc 1655. bl. 66 enz. 71 8t.

Q) Wicquef, Li/. VI. p. 333. Thurloe's Pafiers, Vol. I. p. 253. 462. Mem. de Gutcue , Introduit, p, 17'

K *

StaatsRegeeRirsG.

's Volks misnoegen.

Sluiten