Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434

GESCHIEDENIS

Staatsregel-

ring.

Zeeflag tnsfchen Wittï ea Elake.

Deeze overwinning , die de Ruiters naam met wolverdienden lof door 't Landt deedt klinken , gaf, eene wijl, den Nederlavderen de Vrijheid en Heerfchappij ter Zee ; maar de E;:ge'.f::?en , verdrietig over de bekomene nederlaag, fpanden allekragten in tot bet u'.trusten eener nieuwe Vloote , die, onder den Vlootvoogd Bi.ake , achtenzestig Z;i;en fterk, in Zee (lak. Df. Ruiter hadt zich veréénigi met den Vice-Admiraal de Witte, om eenzogedugten Vijand het hoofd te bieden ; hunne veréénigde Vloot telde vierenzestig Schepen, veel kleinder dan die der Engelfchen, met minder en ligter gefchut voorzien, en veel zwakker bemand. De Witte , van eenen ftrijdgraagen aart, en vol hoope, om, op deezen tocht, onüerfiijke eere inteleggen , meende de £»pelfchen te verrasfen ; doch zij kwamen hem voor, en zo fchieiijk overvalien, dat hij geen tijd hadt,om Krijgsraad te houden , of zijne te zeer verhrooide Schepen bijéén te brengen. De Witte en ds Ruiter wedertlonden den eerlten aanval met den dapperften moed, en zij zouden den Engelfchen waarfchij.dijk berouw hebben doen krijgen van deezen gewaagden aanval , hadden alle de Scheepsvoogden zich van hunnen p'igt gekweeten. Schoon eenigen het voorbeeld dier ilrijdhaftigen volgden, bleeven'er meer dan twintig'zeer agterlijk. De nagt maakte een einde aan 'c gevegt, 't welk niets befliste. De Schepen der Staaten hadden meest aan zeilen en aan het traande en loopende wand geleeden, maar de Engel' fchen meest aan Voik verlooren. -— in den nagt

wer-

Sluiten