Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dïi NEDERLANDEN. 43?

Herhaalde tegenfiagen verbitterden de Engelfchen dermaate, dat zij een ontwerp fmeedden, om, door middel van Vuurtuigen , heimlijk in gehuurde Schepen gemetzeid , de Scheepsmagt van deezen Staat, in de Havens liggende , en de Havens zeiven , als ook de voornaamfle Koopheden, in brand te fteeken. Deeze booze toeleg werd ontdekt. Men nam alle mogelijke voorzorgen, om dien te verijdelen: gelukkig waren ze onnoodig, dewijl de Engelfchen of afgezien hadden van eenen zo gevaarlijken als helfchen aanflag ; of, onderrigt/van de genomene maatregelen , dien niet durfden waagen (*).

Hadden de Ferêénigde Gewesten reden, om zich te verheugen over de fchitterende daaden, door hunne bekwaame Vlootvoogden volvoerd , zij moesten zich bedroeven over 'c groot getal rijkgelaadene Schepen, hun door den Vijand, van tijd tot tijd , ontweldigd , in ftede van welken geene anderen dan Koolfcheepjes, en anderen liegt bevragte, inde Havens van dit Land werden opgebragr. De Oorlog, hoe roemrijk ook gevoerd , ging met fchroomelijke nadeelen des Handels vergezeld, en de onzijdige Volken verrijkten zich ten koste der Hollanderen. Het gemeene Volk , 't welk met zo veel drifts den Oorlog geëischt, en tot het ontfteeken van dit vuur niet weinig toegebragt hadt, door de fchampere mis-

han-

(*) Thurloe's Papers, I. p. 233- Secr. Refol. Holt. I. D. bl. 33. Refol. Hol/. 1651. p. 490. Erandt, Leeven van de Ruiter, bl 1%

*5

Staats-

Regee-

ring.

Aanflag der Engelfchen,om de Schepen en Havens deezer Landen ce verdelgen.

Sluiten