Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deh NEDERLANDEN. **i

verre te ftooten, daar de onderfcheidene Kwartieren bet niet ééns waren (*).

In deeze netelige tijdsomflandigheden werd Joan de Wirr Raadpe .üonans van Holland : fchoon hij nog geen volle achtentwintig jaaren bereikte , werd hem, bij 't overlijden van denRaadpeniionans Pauw, op den eenentwintigden van Sprokkelmaai d des jaars MDCL1II , die Waard gheid , met algemeene ftemmen, opgedraagen. Hij hact, dien post waar neemende , terwijl Pauw laatst na Engeland was, zich bekwsam ge:ocnd tot dit gewigtig Ampt, en zijne voarzigtigheid en moed in de bezencing na Zeeland vestigde eene reeds verdiende h.ogagting. De gebeurtenisfen , welken wij nu zullen boeken, zullen ons doen zien, hoe groote gedagten men zich vormde van deezen uitfteekenden Man. Wij zullen zien, dat hij, door zijne treffelijke bekwaamheden, en den veel vermogenden invloed van Holland, welks eerfle Staatsdienaar hij was , om zo te fpreeken, de ziel wierd van 't geheele Gerneenebest. Men hieldt hem voor 't hoofd der Loevejleinfche Fadle, een naam, gegeeven aan de zodanigen, die de ontwerpen der Voordanderen vsn het Huis van Oranje dwarsboomden. Men wil, dat zijn Vader, Jacob de Witt , nooit vergat den aanflag op de Vrijheid, in zijn perfoon gedaan , toen hij , in den jaare MDCL, na Loeveflein gevoerd werd ; dat hij, wraak en Vaderlandsliefde onder een mengende , zis

een

(•) Wicquef. Liv. VI. P. 36i 36?.

i

Staats-

P.egie-

RPtG. 3

Joa.n de

Witt,

Rïidpen-

fionaris.

1653.

Sluiten