Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegzk.rlnc-.

442 GESCHIEDENIS

een tweede Hamilcar , zijne Zoonen eenen eeuwigen haat tegen \Huis van Oranje deedt zweeren, en dikwijls aücheid nam van zijn Zoon, den Raadpenfionaris, met de woorden : Gedenk aan de gevangenis ep Loeveftein ! In deezervoege hadt Joan de Witt , behalven de algemeene neiging van Holland, bijzondere redenen , om zich te verzetten tegen de verhooging van 't Huis van Oranje , en maakte hij hier van één der hoofdvoorwerpen zijner Staatkunde. Hij bereikte zijn oogmerk, duizend hinderpaalen, die een ander zouden hebben afgefchrikt, te boven komende. Hij wist het goed valland tusfchen de Gewesten zo wel te herftellen, en de belangen der Staaten in Y Noorden zo wel te behartigen , dat zijn naam, ondanks het droevig en wreed einde, 't geen de woede aan zijn leeven maakte, ondanks de veelvuldige poogingen , om dien te bekladden, nog in algemeene hoogagtiug is bij d; Landzaaten (*).

Joan de WitTha.it, van den aanvang zijns Raadpeiifionarisfchaps af, gelegenheid , om zijne ftaatkundige bekwaamheden en inzigten aan den dag te leggen, en te toonen, dat men hem geen te hoogen tijtel gegeeven hadr, met hem de Wijsheid van Hol' land te noemen (f). Koning Carel de II, zich

toen

(•) Aitzema, III. D. p. 786. 787. Wjcquef. Liv. VII. p. 437. De Witt, Brieven, V. D, bl. 8^. Mem. de Güiciie, Intr. p. 30. 31.

(t) Thurloe's Papers, I. p. 364. Alt. Pub!. Angl. Tom. IX. X. P.U.p.104, DzWin,Briev. V.D.bl. 208.

Sluiten