Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BÉ* NEDERLANDEN. 445

toonden te omhelzen, was te bezwsariijkeruittetoeren, naardemaal ce fcbaal des Zee-oorlogs, meer dan te vooren, tusfchen beiden hing, err, eindelijk, ren voordeete der Engelfchen overioeg. Men hadt een einde aan den Oorlog zoeken te maaken , met dien op het Serkst doorezetten ; doch de Engelfchen, verbitterd door ce jongfte tegenflagen , hadden niets verzuimd, om dien fchok te wederftaan. De Algemeene Staaten floegen voor , om, boven de honderd en vijftig ischepen , tot welker toerusting bij den aanvang des Oorlogs befloten was , 'er neg honderd en vijftig te voegen; doch de üegce ftaat eer Geldmiddelen liet zulks niet toe. DenoodzaakI jkheid, om eene wijduitgeftrekte Zeevaarüj te befchermen , veripreidde de Schepen wijd en zijd. Twintig kruisten 'er op de Franfche Kust , acht of negen lagen 'er op de Reeiea van Holland en Zeeiaxd, acht onthielden zich om en aan de Zend, en dertig in de ILddenlandflche Zee. Tromp lag met drieënzestig Schepen, onder zijne vlag , voor Schsleningen. Tot zeventig verfterkt, zeilde hij na t EUand Rhee, om de Koopvaarders van daar te haaien , die , ten getale van omtrent tweehonderd ea vijftig, zich onder rijn geleide vervoegden. Doch eer hij ze in 't Vaderland kon brengen, en den Jast, om de Rivier van Landen gefloten te honden , volvoeren , daagde de Engelfche Admiraal Blake op met eene Vloot, de zijne in getal ge-ijk, maar nit veel kloeker en fterker bemande Schepen teftaande. Blake begon den 'Üag, welke dne da^en agter elfcFLDeü.a.St. L „der

R i --Li • rlnc,

ZisClg

sa?ets, rZ'lcztz B: as en Taoü?,

Sluiten