Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446

GESCHIEDENIS

Staats-

Recbe-

RING.

Overwir ning en dood va Jan vAi

üalen.

ander hervat werd met eene hevigheid en woede zonder wedergade. Hij fchreef zich de overwinning toe; doch TftOMP behaalde 'er niet min eers, dewijl hij, ondanks de lafheid en het wegzeilen van eenige Capiteinen, door de dapperheid der getrouwen geholpen , de Koopvaardijfcfiepen } op vierentwintig na, behieldt. Negen Oorlogfchepen en tusfchen de vijf- en zeshonderd man maakten het verlies der Staatfche Vloot uit : de Engelfchen verlooren niet meer dan zes Schepen; doch hadden omtrent tweeduizend dooden. Blake kende, in 't Berigt van derzen driedaagfchen flag, aan 't Parlement gezonden , de behaalde overwinning toe aan eene bijzondere gunst der Voorzienigheid, aan eene foort van ingeeving bij het doen van lange en vuurige gebeden , en het uitleggen eener Schriftuurplaatze. Aanzienlijke Gefchenken der Staaten van Holland aan de voornaamfle Vloothoofden ftrekten ter eere en dankbe tooning (*).

Ontrent dien zelfden tijd behaalde deZeemagtder Staaten heerlijker en bellisfender voordeelen in de , Middenlandfche Zee. Jan van Galen , die , als Commandeur , daar het bevel voerde over dertig Schepen van Oorlog, hieldt zes Engelfchen in de Haven van Livorno opgefloten : zij zogten, gedekt door acht anderen , van buiten ter hunner hulpe komende , van Galen te flaan ; doch hij belette de

za-

(*) Aitzema, bl. 766 —— 796. Brandt, Leeven van Ruiter, bl,38-—48. Moll. Mcrc. 5653. bl. 13enz.

Sluiten