Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44S

GESCHIEDENIS

Staats-

Regee-

ring.

Da Staaten zenden «ni magtige Viooiin Zee.

wan-

(*) Aitzima, III. D.b!. 809—-82c. Bra.ndt,Zmï yen van de Kuiter, bl. 47 j3.

eer deezen voltooid en toegerust waren. Zijne Vloot beflondt uit achtennegentig Oorlogfchepen en zes Branders: met deezen ontmoette hij , op de hoogte van Nieir.vpoort, de Engelfche,, omtrent honderd, veel k'oeker , Schepen fterk. Zij geraakten Haags met de gewoone heftigheid. Deane , één der Engelfche Vlootvoogden, fneuvelde in den eerftemaanval. Tromp verloor twee Schepen , één fprong door eigen kruid in delugt; hetander, eenige fchocten onder water bekomen hebbende, viel om , en zonk. Des volgenden daags hervatten de En¬

gelfchen, die den wind hadden weeten te krijgen, den ftrijd , op de hoogte van Duinkerken. In 't heetst van 't gevegt ontltondt'er merkelijke wanördé op 's Lands Vloot. Twee Schepen vielen den Vijand in handen. Het gevegt duurde tot naa zonne-ondergang, en Tromp bevondt , 's anderendaags, de Vloot zo gehavend, dat hij het raadzaam oordeelde, binnen de Wielingen te wijken (*).

Het ongelukkig afioopen van deezen laatften Zeeflag gaf den Engelfchen de Zee ruim. Zij vervoeg! den zich voor en omtrent Texel, tot groote hindernis en afbreuk der Zeevaardije: men vreesde zelfs, dat zij eene landing zouden bethan. De ongerustheid der Ingezetenen vermeerderde, vermids Tfomp,

JOHAN evertszoon , DE VVlTTE , DE r.uiter en

Pieter Floriszoon weigerden in Zee te fteeken,

Sluiten