Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 451

fchooten. Z>e Hollanders zouden den dood van Tromp fel gewrooken hebben, indien eenige lafhartigen den ftrijd niet ontweeken hadden , door alle zeilen bijtezetten. Naa een gevegt van zeven uuren, feheidden de Vlooten , op den vollen dag, afgevogten en zeer gehavend , van elkander. Elk roemde op het behaalen der overwinninge. Het verlies der Engelfchen befiondt in acht, en dat der Staaten in tien Schepen : het getal der dooden en gekwetsten was aan wederzijden gelijk ; doch de Engelfchen kreegen zevenhonderd gevangenen, die , na Engeland gevoerd, en op het deerlijkstmishandeld,grootendeels omkwamen: zelfs weigerde men aan de Nederlandfche Gemeente te Londen , hun met aalmoesfen te hulp te komen , en verkwikking te bezorgen (*).

Hoogstfmertlijkst viel de dood van Tüomp , die, zo 't fchijnt, zich al te zeer hadt blootgegeeven. Allen betreurden denzelven , doch meest de Zeelieden , die hem voor hun Vader hielden , en die hij gewoon was zijne Kinders te noemen. Schoon hij, van kindsbeen af, ter Zee voer, befpeurde men in hem niets van dien ruwen aart, welke de zodanigen doorgaans aankleeft. In 't barnen der dreigendfie gevaaren, en in 't heetfte van den ftrijd, gaf hij zijne bevelen met de zelfde bedaardheid, als of hij zich ia eene veilige Haven, of buiten den Vijand vondt. De Staaten lieten, door eene Bezending , den rouw

be-

(*) Brandt , Leeven van de Ruittr, bl. . ,.jS. L4

Staats»

RlGEERING.

Lof vaa Tromp. in den flag gein eu veld.

Sluiten