Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 453

befchadigd , op de best mogelijke wijze , binnen loopen. De Engelfche Vloot moest desgelijks , naa veel geleden te hebben , Zee ruimen (*). Deeze ramp maakte een einde "aan eenen Oorlog, welke den Staaten op zo veel gelds en bloeds te liaan kwam. In twee jaaren hadt dezelve aan den Koophandel en de Bevolking zo zwaare llagen toegebragt, dat in Amfterdam alleen vijftienhonderd, of, volgens zommigen , wel drieduizend , Huizen ledig Bonden. Omtrent het Heeren Logement wies het gras op de ftraaten ; Handwerkslieden , die , voorheen , eene inenigie Volks in 't werk hielden , moeiten ze bijkans allen gedaan geeven , of zelf voor Knegt zoe ken te werken. Van de zeven Deuren der Waage op den Dam waren 'er gemeenlijk drie of vier ge floten. Welk een verloop in eene Stad , waar dc Kooplieden, in den jaare MDCLI , den Staat aan boden , in vijf maanden , honderd Oorlogfchepen twintig in elke maand , in Zee te zullen brengen, mids het Land zich verbondt, om intrest te betaa len van de kosten, hier toe vereischt , tot aflosfinr, der hoofdfomme toe (f)!

Hoe groot het nadeel ook mogt weezen 3 is he niet nauwkeurig uitgedrukt , als men fchrijft , da deeze Zeekrijg alleen fchadelijker was, dan alle d

Zee

CO Aitzema, III. D. bl. 845. Brandt, Leeven vat de Ruiter , bl. 61. 62. De Witt , Brieven, I. D. bl 37-

(t) Waginaar, Amft. V. St. bl.ipp en 181.

L 5

StaatsRegeering.

1

Sluiten