Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454

GESCHIEDENIS

St a itt» Recm-

KirvG.

OpKftalom Hen

Prips van

Orar.je tev verbenen-

Zee - oorlogen , voorheen met Spanje gevoerd (*•); dewijl de;ze laatstgemelde , wel verre van verderfüjk voor den Staar ie weezen, ter oorzaake ftrekten

van deszelfs grootheid en behoudenisfe Van

waar dit verbaazend verfebd ? Het ontflaat hier uit, dat de Inwoon Iers der Ferêénigde Gewesten, gedrongen en ingelloten door den onvermoeiden en gelukkigen Spinola , zich met .alien vlijt bedienden van de Z.e , die hunne Kusten befpoelde. Welhaast verkreegen zij daar de overhand , dewijl hunne ligg;ng hen beveiligde voor de Zeemagt der Spanjaar. den, die ook de bemagu'ging te Lacd zogten. Deeze meerderheid ter Zee verfchafte hun middelen, om den Oorlog voortfezetten , en den Vijand té verzwakken. Dan de ligging der Engelfchen Relde hen in (laat , om de bron der welvaart van de Xedtrlar.deren te floppen. Zij bed enden 'er zich meesterlijk van. Hunne Merker Zeemagt , grooter en volkrijker Land , en toen zo wakkere, werkzaame als geestdrijvende Regeering , zou in 't einde gezegepraald hebben over een kleinen Sta2t, die, geencn Koophandel, dan zeer belemmerd, drijvende, moest uitgeput raaken , en niets overhieldt , dan de bekwaamheid van ui;muntende Vlootvoogden.

Ondertuslchen moet men toeftemmen, datdekrsgt cn Kerkte van het Gerneenebest zich nooit lui&teirjker vertoonden , d^n in dit hachlijk tijdsgewricht, 's Lun.'.s Beituurders hadden niet aileen te ftriiden

tegea

(•} WMOUJ&, fmétrt. tij. XII. D. bl. 243.

Sluiten