Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45Ó

GESCHIEDENIS

Staats-

Rh»

ring.

Onlusten en optoeren in Holland,

:

i

den , om de Veréénigde Gewesten te overheer, fchen (*)•

De Staaten van Holland, overtuigd , dat de volduuring van den Oorlog alleen zou llrekken om de rampen te vermeerderen, en het openhaar misnoegen te doen aangro-ijen, hadden middel gevonden, om eene Vredes • onderhandeling met Engeland te vernieuwen; doch de voorltanders des Prinfen van Oranje werkten met des te vuuriger ijver, om diens verheffing voorttezetten, eer de Vrede den Staaten de handen ruim gaf tot bet dempen van des Volks onlusten. In Vlaardingen bediende men zich van 's Prinfen naam in 't werven van Zeevolk: te Amflerdam zogt men het hier toe ook te brengen; doch het mislukte. Vier Predikanten waren de Stad ontzegd, om dat zij openlijk voor den Prins van Oranje jebeden hadden. De Burgerij te Dordrecht , eene gedoelde verandering in de Regeering niet kunnende bewerken, haalde het hart op in't openbaar fchandvlekken der Regeeringe ; zij het Oranje-vaandel: 'wieren, zonder dat men zulks durfde llrafFen De Haagenaars lieten het niet berusten bij , in veele gelegenheden , door openbaare toejuiching , hunne verkleefdheid aan den Huize van Oranje te doen blijten, maar fchooten door de Vaandels , niet langer net's Prinfen Wapen befchilderd. De Prins, vai: Breda verwagt wordende , hadden eenige Jongens,

met

(*) Thcrloe's Papen, \ p. 253. 307. 314.

Sluiten