Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46o GESCHIEDENIS

StaatsRegeering.

De VertinigdeGevesten zoeken met ande re MogenhedenVerbonden te fluiteu.

heffinge van den Prins tot de Waardigheid van Capitein- en Admiraal - Generaal , en van de aanftellinge van Graaf Willem tot Luitenant; met bijgevoegde verklaaring, hoe de Staaten van Holland, in deezen toeftand van rijden en zaaken, vasdijk gezind wa« ren, zo in de Burgerlijke Regeeriug , als in het beleid der Krijgszaaken te water en te lande, bij den tegenwoordigen voet en orde te blijven volhar* den (*).

De Staaten , dus van binnen ontrust, en van buiten aangevallen, vervoegden zich bij nabuurige Mogenheden , om hulpe. Men polstte de Hanze - Sleden; doch zij hadden te veel belangs in 't knakken van den Handel der Hollanderen, en waren te zeer verbitterd over 't neemen haarer Schepen, onder voorwendzel, dat zeverbodene Goederen voerden, om hunne partij

te kiezen (f). De Zeeuwen wilden de oude

Verbintenisfen met Frankrijk vernieuwen ; doch tusfchen dit Rijk en de Ferêénigde Gewesten was een wortel van bitterheid: de Franfchen waren nog te zeer gebeeten op de Staaten, om inde belangen te treeden dier oude Bondgenooten , welken zij van eeue fchendige verlaating befchuldigden. De onderhandeling werd, door inbcezemirg der Staaten van Hol' land, die dezelve heilzaam, doch het lluiten voor hunne

Ge-

O De WiTT, Brieven , V. D. bl. 180. 348. RefoU Holl 1653. bl. 394- 4°3-

(f) Pe Witt, Brieven, V. bl. 4.5.8.51.54. Aitze^ ma, 111. D. bl.795.

Sluiten