Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

464

GESCHIEDENIS

StaatsReg:e-

met de Wetten des Boudgenootfchaps. Dien zelfden dag nog werd de Brief afgevaardigd. Schoon dezelve niets anders behelsde, dan „ dat de Staaten van „ Holland, den Oorlog aanziende als verderflijk voor beide de Volken en voor den Godsdienst, vertrouwden, dat het Parlement in 't zelfde gej, voelen zijn zou , en , nevens hen, de hand wel „ willen leenen in't bijleggen der gefchillen; doch, „ zomen, tegen vermoeden, het anders begrijpen „ mogt, zouden zij, ten minften met een gerust „ geweeten, het einde deezer verwarringen van' den ., zegen des Hemels mogen verwagten;" maakte 'men 'er in Engeland een zeer vreemd gebruik van. Verrukt door het denkbeeld , om dit Gerneenebest te vertoonen', als nedergebukt voor de voeten des Par. lements, om den Vrede fraeekende , gaven zij denzelven, in 't Latin en Fransch, in 't licht, onder den frmadenden tytel van Ootmoedig verzoek der Staaten van Holland, die 't Parlement van Engeland f neeken om Frede. Het Parlement beantwoordde dien Brief der Staaten van Holland , den Algemeenen Staaten aanfchrijvende , dat men in Engeland tot den Vrede gezind bleef, en om de handeling te hervatten op den voet der voorllagen, laatst aan den Heer Pauw gedaan (*)•

Zulk

(f) l'erbaalvan Beverningk, bl. 123. Secr.Ref.mil. 1653. I. D. bi.7-9. 42. Wicqief. Liv. VII. p.373.375AirzEMA, III. D. bl. 790. 805. Capelle Cider.kf.ïLD. bl.396.

Sluiten