Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»kr NEDERLANDER 457

Leden uitgaan , hen fcheldende voor Dronkaarts, Dieven, Hoereerders en Overfpeelders. Dus zette hij ze af, onder voorwendzel , dat God een Volk, befhiurd door zulk flegt llag van Lieden , niet kon zegenen: verklaareude, den Heer dag en nagt gebeden te hebben, om hem liever door een geweldigen dood wegterukken , dan zulks te gedoogen. Den Staats Raad vernietigde Cromwell even gemaklijk. Zeer groot was de verbaasdheid, als men zag, dat een bijzonder Man , om zo te fpreeken , met den adem zijner lippen , eene Vergadering wegblies, die de domheid gehad hadt, om den Koning op 't Schavot te brengen , en de Koninglijke Waardigheid te vernietigen. Doch deeze ontzaglijke omwenteling ging te gereeder toe, daar alle de Partijen, die Engeland verdeeld hielden , met genoegen de vernietiging zagen van eene Vergadering, die door willekeurige en dwinglandfche handelwijzen ailen drukte. —- Men wil zelfs , dat de Afgevaardigden der Staaten na Engeland veel deels gehad hebben in het veroorzaaken dier omwentelinge. Vast gaat het, dat de Veréénigde Gewesten niet dan met genoegen de vernedering konden aanfchouwen van een Parlement, \ welk hen zo trotsch behandeld, zo harde voorwaarden afgevorderd, en eenen zo onregtvaardigen als nadeeligen Oorlog aangedaan hadt. En, fchoon die Afgevaardigden verfcheide weeken naa de omwenteling te Londen kwamen, is het niet cnwaarfchijnlijk, dat Beverningk , die zich reeds M 4 i,

Staaw Regee-

ring.

Sluiten