Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a63 G E S C H I E D E N-I S M

in Lentemaand daar bevonden hadt, geholpen docr anderen, dezelve begunstigde '*).

• Cromwell, onderfteund door de Krijgsbevelhebbers, vormde terftond eenen Raad van Staate, en, Vervolgens , een nieuw Parlement, iil welks verkiezing het Volk geen deel hadt, en welk geheel beftondtuit Lieden van geringen (iaat, alleen uitfleekend door hunne Geestdrijverij. \ïn Parlement, bet Quakers ■ Parlement geheeten , 't welk verklaarde, alles te doen, naa den He?.re in den gtbede verzogtte hebben , helde zich zo belachlijk aan , dat Cromwfll Jbelloot , hetzelve , vijf maanden naa deszelfs aanfteiiing , te ontbinden. In de daad;, het diende alleen tot een dekmantel, om eene Krii?sregeering intevoêren ; gelijk eefchiedde , toen de Krijgsraad hem den ty;el van Protector, of BJik-btfchcrrr.er, opdroeg, met wetgeevende magt, en het regt, om Oorlog te verklaaren en Vrede te fluiten, Verbintenisfen aantegaan, en een fteeds blijvend Leger van dertigduizend man te hebben. In deezervoege beklom Cromwell den Throon van drie Koningrijken,'en regeerde veel volftrekter dan de laatfle Koningen gedaan hadden.

Hadt het geftaan aan de Leden van dit OuakersParlement, de onderhandelit:? met de Ferêénigde Gewesten was terftond afgebroken. De Hollanders

wa-

(«) Lt'DLOw's Mem. Vol U, p K. Verbaal van Be. verningk, bl. 7. n. Dz Wirf , Bri.ycn , V. D. bl. 109.

Staats.' Rep.ee.

ring.

Sluiten