Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47o GESCHIEDENIS

StaatsRegeering,

Omwerp van

Cromwell , om Holland in Engeland intelijven.

Dusdanige woorden gaven te kennen, dat men toen fprak van eene nauwe verééniging tusfchen beiden de Staaten. In de daad, van het weder aanvangen der onaerhandelinge af, lieten de Engelfchen blijken„ dat zijgereerilijk alle andere eifchen, over welken men het niet ééns kon worden , zouden afftaan , indien men tradt in 't ontwerp , rrn beide de Volken tot één Volk en tot één Gerneenebest te maaken. ., Gij „ hebt,7' fprak Crojiwell , „ u op 'c oordeel des „ H meis beroepen, de Heer heeft zich tegenuver„ klaard : naa zo veele verliezen en regendagen,

blijft 'er voor u niets anders over, dan u te ver„ éénigen met een ontzaglijken Nabuur, tot voort-

planting des Koninurijks van Christus , de vera, heerüjking van zijn grooten ÏNaam , en de verlos,, ling van zo veele Volken, onder 't juk der Dwing,, landij gekromd." Op deeze wijze gaf die geestdrijvende en Staatzugtige Man de twee groote ontwerpen, doorhem gevormd, te kennen: te weeten, om de Ferêénigde Gewesten in Engeland intehjven, en eene Verbintenis te maaken tegen den Antichrist van Rome. Deeze ontwerpen hadden hem zints lang in 't hoofd gelegen; en de wijze, op welke men ze verworpen hadt, toen de Afgezanten , St. John en S :rikland , ze zeer onvolkomen en van verre voorRelden , hadt zeker niet weinig toegebragt tot dien ontltaanen Oorlog. De Afgevaardigden geheten zich, niet wel te begrijpen, wat Cromwell meende; doch, bemerkende, dat het verzoeken eener nadere ophelderinge niet zou fmaaken, verklaarden zij,

bij-

Sluiten