Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 4?r

bijaldien de beide Staaten hun Staatsbefiuur en Wetten behielden, geene zwaarigheid te zien in eene Verbintenisfe, die ze veréénigde tegen allen , die zt te

Land of ter Zee wilden ontrusten. Deeze wel-

bedagte afwending voldeedt de Engelfchen geheel niet. Zij gaven, eerlang, te verdaan, dat zij geene enkele Verbintenis bedoelden , maar eene geheele Coalitie, of Zamenvoeging, die van de twee Souveraine Staaten maar één zou maaken , welke door ééne Opperde Magt, uit Perfoonen van beide de Volken beftaande, zou geregeerd worden. De Afgevaardigden , verzet over zulk eenen voorflag, antwoordden, dat zij dien voor ongehoord en ongerijmd hielden, en na huis zouden moeten keeren , indien de Raad bij dit voorltel bleef. Nieuwpoort en Jongestal vertrokken , om den Staaten mondeling berigt te geeven van den toeffand der onderhande-

linge. Nauwlijks hoorde men den vreemden

voorflag der Engelfchen , of door allen werd eene Zamenvoeging verworpen, welke alleen zou geflrekt hebben om de Veréénigde Gewesten geheel van Engeland afhanglijk te maaken. Want hoe konden de Hoofden eens Volks, die eene groote rol in de Staatkundige Wereld fpeelden , van het Oppergezag afzien , om Slaaven te worden van Cromwell , wiens listige Staatzugt in alles doordraaide. Te vergeefsch hadt hij hun betuigd, zich aan 's Hemels wraak te onderwerpen, indien hij het minfte Staatzugtige oogmerk koesterde : zijne daaden wederfpraken zijne woorden op het duidelijkst. Het denkbeeld,

om

Staats-

Rf.gee-

ring.,

Sluiten