Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A7ü GESCHIEDENIS

Staats-

R eg kering.

Veel eifchecdevoorüellen der Eng et-

fcheth,

om de beide Staaten in één te fmelien , kwam hier zo buitenfpoorig voor, dat men zich verwonderde^, hoe het uit gezonde harstenen kon voortkomen. De ijverige Voorftanders van het Stadhouderfchap wilden hierop alle onderhandeling terftond afbreeken; doch de Liefhebber; der Vrijheid, de Staaten van Holland, en die 't met hen ééns waren, oordeelden, dat men geene middelen onbeproefd moest laaten , om.den Vrede te bewerken , fchoon zij het voorftel der Zamenvoeginge geheel verwierpen. Nieuwpoort en Jonoestal keerden na Engeland te rugge , met last, om met de daar gebleevene Heeren te bewerken, dat men van de Zamenvoeging afzag, en in een nauw Verbond bewilligde. Te Londen komende , vonden zij Cromwell min ingenomen met dit ontwerp dan voorheen. Hij hadt bemerkt, dat het te groot en te ftout, en daarom aanftootlijk was (*).

De Engelfche Gemagtdgden, door Cromwell tot deeze onderhandeling benoemd, reeds in verfcheide bijzondere gefprekken hunne oogmerken te verftaan gcgeeven hebbende, leverden een Ontwerp in , uit zevenentwintig pun'en betraande: onder deezen veelen zeer aanftootlijken; doch de meest in 't oog loopenden waren, „ dat de Algemeene noch debijzon„ dere Staaten der Ferêénigde Gewesten, Willem,

„ Prins

(*) "Vicquef. Liv. VII. p. 392. 393. Verhaal van Bertrninck, b!. 5. ic. ar. 23. 29.35. 41. 53>5^.6o■ 63. TmLtLOE's Papers, Vol. I. p. 410.

Sluiten