Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474

GESCHIEDEMiS

Staatsie fcee-

ring.

De Vrede

gefloicii tu tenen Er.getana en de Veréétügftt Gewesten

om zijn gezag te vestigen , en hem bij 'c Volk bemind te maaken. Hij ontdekte de bezwaarlijkheid, om de Zeven Gewesten, gedreeven door zo verfcbil* lende inzigten en beiangen, te bèweegen tot de uitfluiting des Prinfen van Oranje : en verklaarde Be. verninck, dat hij te vrede zou zijn, indien Hollandalleen zich verboridt, oih hem, ten aanziene van dat Huis gerust te ftellen, en dat hij hier van Vrede of Oorlog het afhangen. Op deeze verklaaring vertrok Beverningk, om daar Over bijzonderder te fpreeken mét de Maaten van Holland , of met de zodanigen , die gefchikt waren, om dit netelig en duister fluk te behandelen. De andere Gemagtigden vertrokken haa hem , om opening te doen van den ftaat der Ocderhandelinge (*),

De Algemeene Staaten , beraadflaagd hebbendé over de voorgetlagene Vredes - artykelen , uitgenomen het punt, 't geen Holland alleen betrof, befloten, op den voorging van Holland, eene Wapenfchorfing te bewerken; en de Afgevaardigden , mét den tytel van Buitengewoone Amhasfadeurs voorzien, weder na Engeland te fchikken, om, in hunnen naam, het aangevangene Vredes-wérk te voltooijen. Beverningk vertrok vroeger dan de ande. ren , met bijzonderen last wegens Holland békleed. Zijne Medegezanten kwamen den tienden van Lentemaand te Londen, waar zij fiaatlijk ingehaald werden,

(*) Verbaal van Beverningk, bi. 277. 278 280. 2745* 286.292. WicquEF. Liv. VIII. p. 432.

Sluiten