Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN, 475

den, onder het gejuich : God zegene de Amhasfddeurs ! Goo zende ons Vrede (*) ! Hierop zette men de Onderhandeling met zulk een fpoed voort, dat de Vrede den vijftienden van de volgende maand

gefloten werd. Cromwell's voorzorg , oin

alle de poogingen der Koninglijke Familie tot het weder beklimmen des Throons te beletten, ftraalde allerwegen door. Van de drieëndertig punten, uit welken dit Verdrag beftondt, waren de voornaamften, „ dat de Gemeenebesten wederzijds een be„ fchermend Verbond floten , en elkander zouden „ bijftaan tegen allen, die het zouden onderneemen', „ de rust en vrijheid te verftóorën ; dat men elkan„ ders Vijanden , of verklaarde Wederfpannelingen, s, geen verblijf zou geeven , noch dezelven met ,, Krijgs- of Mondbehoeften onderfteunen. DeSche„ pen der Veréénigde Gewesten , eenig Engelsch s, Oorlogfchip in de Brittannifche Zee ontmoetende, zouden de Vlag van den top der Mast ftrij,, ken, en het Marszeil laaten vallen, gelijk voor„ heen (f). De Algemeene Staaten zouden bezor„ gen, dat 'er regt gedaan wierd over den manflag „ op Amboina, in gevalle nog een Daader of Me-

„ de-

(*) Verbaal van Beverningk , bl. 397. 299.302.304. Thurloe's Papers, II. p. 133.

Ct) Boreel, der Staaten Afgezant™ Frankrijk, vroeg, hoe verre zich die Zeeën uitfirektcn ? De Witt , Briev. I. D. bl. 139. Misfchien weeten de Engeijchen het thans zo min als in dien tijd.

Staat,Regekring.

Sluiten