Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der, NEDERLANDEN. 477

om de gunstige omftandigheden, welken alle oogenblikken konden veranderen , niet te laaten ontglippen. 'Er is veel waarfchijnlijkheids, dat zij niet weinig toebragten aan de omwenteling , die Crom,well het ProteElorfckap, en met hetzelve de hoog«e magt, in handen {relde. Om hem handelbaarder te maaken, hadden zij de voor verhaalde onderhandelingen met andere Mogenheden aangevangen. Het nadeel des Oorlogs, en het verlangen na den 'Vrede , hadt hen niet wederhouden , om onregrvaardige en fmaadende voorwaarden te verwerpen. En zij zouden, buiten twijfel, tot de vernederende noodzaaklijkheid, om het Artykel der Uiifluitinge aanteneemen, niet gekomen zijn , indien de Volks-oproeren , op verfcheidene Plaatzen ontflaan , om den Prins van Oranje tot de Waardigheden zijner Voorvaderen te verheffen, den agterdogtigen Cromwell niet zeer ontrust hadden. Men zegge niet, dat dee ze ftaatkundige Man te verftandig was , om zich te" verbeelden, dat een Kind, om zo te fpreeken , nog in de wieg liggende , het gezag der Ferêénigde Gewesten zou aanvaarden, en derzelver magt gebruiken, om den Koning van Engeland te herhellen. Een Man, als Cromwell, aan 't hoofd van een zo nauwlijks gevormd Gerneenebest, omringd door zo veele Vijanden, kon niet te veel voorzorgs aanwenden , om zijn gezag te vestigen. Hij behoefde niet verder dan zichzelven te gaan , om te weeren , dat het Hoofd der Krijgslieden het Hoofd des Volks is. De heugenis van Willem den II. was nog ver«=ch en FI.Deel.st.St. N déedt

Staats. Regeering.

Sluiten