Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43+ GESCHIEDENIS

Staats-

REGEERING.

Beweegeiiisfen,ontdaan bij 't uitlekkenvan 't geheim der Uitfluitinge.

gezonden; doch teffens aan Beverningk en Nieuwpoort gefchreeven, dat zij dezelve niet zouden overleveren dan in den uiterften nood , en na het vrugtloos aanwenden der fterkfte poogingen , om den Protector te beweegen, dat hij zich zou vergenoegen met het vastgeftelde in 't Hot van 't getekende Verdrag , betrekkelijk tot de toekomende Stadhouders en Capiteins-Generaal (*).

Het geheim deezer Acle van Uitflui tinge was uitgelekt. Het ftondt te dugten , dat de Voorftanders van het Huis van Oranje t enige beweegenisfen zouden verwekken, gefchikt om't gewigtig Vredes-werk te ftremmen. De beide Prinfesfen van Oranje waren, op 't verneemen van 't gebeurde, zeer ontfteld. Zij hoopten de gevolgen deezes handels te voorkomen , door twee Verzoekfchrifien a het een aan de Algemeene Staaten, en 't ander aan de Staaten van Holland gerigt. De Keurvorst van Brandenburg (telde zich desgelijks in de bresfe voor den Prins , wiens Voogdijfchap h$ deels bekleedde. De Staaten van Holland verfchoonden zich bij de Prinfesfen , met haar te laaten aanzeggen , dat de Uitfluiting enkel uit hoogen nood , ten dienste van den Staat, en geenzins uit eenigen haat tegen den Huize van Oranje, gefchied was. Men heeft opgemerkt , dat

zij

(*) Thurloe's Papers, II p. 453. 053.172.318. De Witt , Brieven , V. D, bl. 343. Aitzema , III. D. bl938. tno. Secr, Refol. Holl. 1654. 1. D. bl. 41 enz. Wicquef. Liv. VIII. p. 440. 441.

Sluiten