Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der, NEDERLANDEN. 487

allen, die hem niet aanftonden» Dus zou de Onafhanglijkheid, welke de Voorvaders door eenen tachtigjaarigen Oorlog, en ten prijze van zo veel goeds en bloeds, verworven hadden, verdwijnen. Indien de minste der Landzaaten regt hebbe op de befcherming en de gunst van den Staat in ons Vrij Gewest, hoe veel meer komt zulks toe aan de waardiglte Spruit dier onfterflijke Helden, die den Lande Vrijheid en Onaf hanglijkheid bezorgd hebben. Welk een misdrijf.heeft dit onnozel Kind, deeze Prins, nog in de wieg liggende, kunnen begaan , om, in zijn perfoon en in zijn Naakomelingfchap, uitgefloten, veroordeeld en bedorven te worden? Gefchiedt dit aan den groenen houte , wat zal aan den dorren gefchieden ? Vreest men niet, dal de beenderen der Grondvesteren van dit Gerneenebest uit den grave zullen opflaan , om wraak te neemen wegens zulk eene fchreeuwende ondankbaarheid , en ons bij God te befchuldigen, die gewisfelijk ons en onze Naa-

komelingen deswegen zal lïraffen. Deeze laage

toegeeflijkheid zal ons ten fpeelbal onzer Vijanden, én eene aanfluiting der Volken maaken. Dit is 't alles niet. De binnenlandfche verdeeldheden en partijfchappen zullen het Gerneenebest een tooneeldoen worden, waar op woede de hoofdrol fpeelt , en de grootfte jammeren aanrigt. Het Volk , doordrongen van eene oude eerbiedenis voor het bloed zijner Verlosferen, zal zijn misnoegen door hoogloopende oproeren te verdaan geeven. — Voor 't overige, dus fpraken de grootfte Yveraars, hebbe men dit

niet

StaatsRegeering.

Sluiten