Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 489

Deeze befchuldigingen , met de hevigfte driftver. voering voorgedraagen, werkten fterk op de gemoederen der Ingezetenen. De Staaten van Holland, des ontrust, fielden eene breedvoerige en zeer welgefchikte Verdeediging op, die terftond in verfcheidene taaien gedrukt en alomme verfpreid werd. Dezelve vangt aan met een verflag van de poogingen, door hen aangewend, om Cromwellovertehaalen, dat hij van de ABe der Uitfluitinge zou afzien. Zijhadden reden gehadt, om zich een gelukkig flaagen te belooven 5 doch de beweegenisfen , door de onvoorzigtige Yveraars voor het Huis van Oranje in 'c Gerneenebest verwekt , hadden al de ongerustheid des PmeEtors gaande gemaakt. 'Er was geen ander open overgebleeven , dan hun die Aéte ovetteleveren, of den Oorlog voorttezetten. Te minder moest" men de.haatlijke blaam van deezen ftap den Hollanderen ten laste leggen, dewijl men , hadt het alleen aan Holland geüzan, waarfchijnlijk den Vrede met Engeland nooit zou gebroken hebben ; en dat dit Gewest, fchoon zijns ondanks in den Oorlog gefleept, den zwaarften last van denzelven gedraagen, en de grootfte nadeelen geleeden.hadt; een Oorlog, daarenboven, welken hetzelve niet langer kon voeren zonder den Koophandel en Zeevaart ten eenemaal bedorven te zien.

Naa de noodzaaklijkheid der Uitfluitinge beweezen

LI*. VIL P 437- Thorloe's Papers, II.pl 423.424.548^ Capelu, Gedenk/. II. £>. bl. 400 enz.

StaatsRegeering.

VerdeedigendeVerklaaring tier Staaten van Holland.

Sluiten