Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£02 GESCHIEDENIS

Staatsie egee-

ring.

naar reden, geene verdeeldheid te dugten hadt , zo 'er geen geweld gebruikt werd, dat, nogthans, zonder uitfteekende Hooiden , niet te wagten was.

Hier uit ontleenden zij gelegenheid , om eene afbeelding te geeven van de gevaaren, die de Vrijheid geloopea hadt, en de aanflagen tegen dezelve,onder den invloed deezer Hoofden. Zij haalden op, alles , wat de Hertog van Anjou , Leicester, Willem de I, Maurits en Willem de II. gedaan hadden, om hunne magt te vergrooten, door de Vrijheid des Volks te verkleinen. Zij vroegen , op een fleren toon , of het Volk eene Vrijheid moede was, welke hetzelve niet dan door wonderdaadige befchikkingen behouden hadt ? Of men dit heerlijk Voorregt den Stadhoudereh moest afftaan ? 't Is, zeiden zij , de Geboorte niet, maar de Verdienste, die in een Gemeenebestgezinden Staat regt tot Waardigheden geeft, 't Is zelfs eene zaak van aangelegenheid , de zodanigen, die voorgeeven, door 't regt van opvolging daar toe geroepen te zijn , 'er van te verwijderen ; bovenal, wanneer men gezien heeft, dat zij op 't punt honden , om de Vrijheid te verdelgen , en gepreezen zijn, om dat zij 'er doodlijke Hagen aan hadden toegebragt. Men kon niet lochenen , dat de Vorsten uit het Huis van Oranje den Staat groote diensten gedaan hadden ; doch groot was ook het Gezag , de Eer en 't Voordeel geweest, hun daar voor toegelegd. Het getrokkene van Maurits, Frederik Hendrik en Willem den II. werd begroot op twintig millioenen Guldens. Daar,

ein-

Sluiten