Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A9r, GESCHIEDENIS

StaatsReces-

\ Gering genoegen over, tieezen Vrede in J-lo'.land.

del op de 'Engelfche Volkplantingen was verboden, Maar alle deeze opofferingen , als ook het ft:ij en der Vlagge, berekenden niets , in vergelijking van het nadeel, den Handel toegebragt door de Acte der Scheepvaart. Men hadt geen regt, om den Engelfchen aheëifchen, dat zij dezelve herriepen , dewijl elke Staat voor zichzelven fchikkingen mag maaken, welken het tot deszelfs welweezen noodig keurt. Naarderaaal men in het Vredes - verdrag bedongen hadt, dat de Staaten allen Handel op Engeland zouden mogen drijven, geloofden eenige Kooplieden, dat hierdoor de Acte der Scheepvaart vernietigd was; doch leerden, welhaast, het tegendeel ; want de Engelfchen hadden in het Verdrag voorbehouden de in' ftaat blijving van alle Vastftellingen , Wetten en Inrigtingen , voortijds in een en ander Gerneenebest gemaakt. De Staaten bedienden zich van dit zelfde Verdragspunt , om de vrije vaart door de Schelde op Antwerpen , welke Cromwell thans meende doortedrijven, te beletten (*).

Het grootfte misnoegen, door dit Vredes - verdrag veroorzaakt, ontftondt uit de üitiluiting des Piinfen van Oranje. Dezelve werd in Holland met eenen pïegtigen Dankdag, en , op eenige Plaatzen , met

vreug-

Liv. VIII. p. 451. Aitzema , IlI.D.bl. 1069—.1082.

O Refol. Holl. IÖ54- bl. 303. Var*, van Bevern. bl.VaS-S^- Wicqokf. Liv. VIII. p. 453- Aiizema, III. D.bl. 93<>.<A2<iiaU

Sluiten