Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats- , Regee-

RING.

in Groningen en ó&Ommelandcn.

506 GESCHIEDENIS

Zeeland veranderden, op het verzoek der Stad , de Regeeringsvorm, en vergunden haar, voortaan vier Burgemeefters en zeven Schepenen te mogen hebben, van welken twee Burgemeesters , en drie of vier Schepens, bij beurten, 's jaarlijks , zouden afgaan : eene fchikking , die den Baljuw veel minder magts gaf, om de ftemmen naar zijn zin te doen uitvallen (*).

De oude gefchillen tusfchen de Stad Groningen en de Ommelanden, die wij , van tijd tot tijd , zagen uitbarsten , vertoonden zich thans met vernieuwd geweld. De Ommelanders zeiven waren onderling verdeeld. De zwakfte dier Partijen nam haare toevlugt tot de Algemeene Staaten , en befchuldigde den Stadhouder van Magiflraatsfchennis, dewijlmen twee hunner hadt willen beletten zitting te hebben op den Landsdag. De Staaten benoemden acht Gevolmagtigden, om deezen twist iu der minne byteleggen , en daar toe te raadpleegen met den Stadhouder, den Prins van Nasfau. DeRaadpenfionaris de Witt bevondt zich , van wegen Holland, in deeze Bezending'. Zij begaven zich derwaards , en ontwierpen een Verdrag bij voorraad : doch de Partij, die tegen den Stadhouder was, dreef , dat men hem daar bij te veel gezags gegeeven hadt: en de onlust werd niet geheel geweerd. In Gronin¬

gen zelve ontftondt, in den jaare MDCLVII, eene

geCO Aitzema, III. D. bl. 1110,1192.en IV.D.bl. 128, Wicquef. Liv. X. p. 594.

Sluiten