Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m NEDERLANDEN. 50?

geweldige beroerte bij de gewoonlijke verkiezing der Wethouderfchap. Burgemeester Tjassens liep , bij 't plunderen van zijn huis, gevaar zijns leevens. De Stadhouder redde hem ; doch droeg zorge , dat het Gemeen genoegen kreeg in het verkiezen der Wethouderen. Hier op volgde,in't jaarMÜCL1X, eene bemiddeling der gefchillen door de Algemeene Staaten, die, met den Stadhouder, nieuwe fchikkingen beraamden (*). — Doch deeze beletten niet, dat de tweedragt met meer woede , dan voorheen , in den volgenden tijd losborst.

Geene deezer opfchuddingen was opmerkelijker, dan die in Overijsfel. De Staaten deezes Gewests beltaan uit de Edelen en de drie Hoofdlieden. Deeze Steden zijn Deventer , Kampen en Zwol. Zij maaken ieder eene foort van bijzondere Oppermagt uit, en zijn aan de Staaten alleen onderworpen ten aanziene van de belastingen , waar in zij hebben toegeftemd. Het Platte Land is verdeeld in vijfBaljuiidien, Drostiimpten geheeten, naamlijk Salland, Twente , Tsfelmuiden en Haksberg , behalven het groot Baljuwfchap van Hasfelt. Men moet in 't Lichaam der Edelen befchreeven zijn , om deeze Drostiimpten te' bezitten. De magt deezer Drosten is zeer groot in burgerlijke zaaken , fchoon omfchreeven binnen paaien , om het overfchreiden toe willekeurig gezag te beletten ; fchoon zij dikwijls,

en

(*) Aitzejm, II!.D bl. 1i08.1178.enIV.bl.133.133, Wicquef. Liv. IX. p,494.& X.p.595.

StaatsReoee-

RiNG»

Elegeeings geiteltenisin Over'jsfel.

Sluiten