Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o8 GESCHIEDENIS

StaatsRegee.ring.

Onlusten aldaar.

en tot in onze dagen, den Landslieden zeer gedrukt t en diensten, met de Vrijheid onbeftaanbaar , afgevorderd hebben (*). Dit Gewest heeft geen alge-meen en ftandhoudend Geregtshof (f) 5 maar alle jaaren word 'er te Deventer eene Zitting gehouden, Waar alle burgerlijke zaaken ten Platten Lande , de fomme van tweehonderd Guldens te boven gaande, volkomen afgedaan worden. In de Steden heefc de Regeering veel van de Volksregeering , dewijl het Lichaam der Gezwoorenen of Kiesheeren , die de Magiftraatsperfoonen kiezen, uit Burgers beftaat.

Deeze zeer korte opgave van de Regeerings-gefteltenisfe in Overijsfel wijst aan , dat verfcheide Staatkundige Lichaamen in dit Gewest groot gezag hebben, en dat ze niet genoeg met elkander verbonden

Cf) Men zie, onder veele anderen , het Werk , getyteld: Jongkheer Joiian Derk van der Capeuien . Heer van de Pol, Regent, 1779' En eene Miijhe aan hem , over den aart en oorfprong der Drosten • en andere diensten , 1782.

(f) Wij moeten hier eenen misdag te regt brengen, begaan In ons IV- Deel, bl. 163 , waar wij algemeen ter neder Melden , dat elk Lar.dfchap een Hoog Oerigtshof hadt, op het v/elk men zich van alle laagere Rcgtbanken kon beroepen. - Overijsfel maakt hier eene uitzondering. Men kan dien naam niet geeven aan veran= derlijke Regtbanken, waar aan de Steden niet onderworpen zijn , en het Platte Land alleen wegens burgerhjke ïaaken."

Sluiten