Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 509

den fchijnen, of genoeg van elkander afhangen, om een geregeld geheel te vormen. Rutcer van Haarsolte , Edelman uit een der eerfte Huizen van dit Landfchap, die, als Drost van Lingm , in hijzonderen dienst van het Huis van Oranje ftondt, en op de bevordering van deszelfs belangen zich zeer gezet toonde, zich tot het Drostampt van Twente ingedrongen hebbende, vormde eene Partij, die den Prins van Oranje, in den jaare MDCLIV, tot Stadhouder en Capitein-Generaal benoemde, wien zij den Stadhouder van Friesland, Willem Frederik, tot Luitenant toevoegde. De Steden Kampen en Zwol, die hij, om Drosfaard van Twente te worden, tot zijne zijde overgehaald hadt, doorzijn Landrentmeesterfchap aan dezelven afteftaan, hielden het met hem. Doch een gedeelte der Edelen , met de Stad Deventer , weigerde hem voor Drosfaard van Twente, en den Prins in opgemelde Waardigheden te erkennen. De Steden Hasfelt en Steenwijk , die het regt hebben, om , in zaaken van groot gewigt, te ftemmen , verklaarden zich tegen de verkiezing' des Stadhouders , dewijl men ze gedaan hadt eer hunne verzogte Afgevaardigden ter Staatsvergadgringe verfcheenen. Het vuur van tweedragt blaakte zo heftig tusfchen de twee Partijen , dat zij de Trom begonnen te roeren, om Volk tegen elkander te werven, en zich van de gewoone Bezettingen in de Steden poogden te bedienen , om haaren aanhang te ftijven: de Degen fcheen een einde aan dit eefchil

VI. Deel. ^St. p ë "

* te

StaatsRegee-

RINOj

Sluiten