Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i3 GESCHIEDENIS

StAats* Rkgee-

RiNG.

ook den Staaten genegen, Brazilhun niet kon wedergeeven, dewijl zijne magt zich niet uitdrekte, o;n de Inwoonders te noodzaaken tot het afzweeren eens Konings, wiens heerfchappij zij aanbaden , en het gehoorzaamen van Heeren , die zij verfoeiden. Hij boodt, eerlang, aan , de waarde van Brazil te zullen voldoen. Aan de Maatfchappij zou hij acht millioenen, en acht tonnen fchats aan de arme Weezen in Zeeland, welk Gewest veel in Brazil verlooren hadt, betaalen (*). Deeze voordellen behaagden in geenen deele: 's Afgezants redenkaveling was, in de daad, zeer juist, als men erkent, datde Menfchen geene willekeurige eigendommen zijn , over welken de Vorsten, naar welgevallen, als over eene kudde Beesten, kunnen befchikken. Degrondflag, op welken hij zijne aanfpraak bouwde, was iet weezenlijks. De Ingezetenen van Brazil waren in 't algemeen opgedaan. De Maatfchappij , de jaarlijkfche fchatting van de Voortbrengzels des Lands niet meer ontvangende, was buiten ftaat, om de Krijgsmagt te onderhouden. De Nederlanders in Brazil hielden bij de Algemeene Staaten vrugtloos aan, om het zenden van verderking ; onder anderen bij monde van den Heere Michiel van Goch , bi den jaare MDCLÜI, naa dat hij acht jaaren Lid van den Hoogen Raad in Brazil geweest was , her» waards gekomen , om een breed verflag te doen van

den

(*) Wicouef. Preuv. Tom. I. p. 887 ■ 889. 890. 8ga 902.90+. Aitzema , III. D. bl. 488.

Sluiten