Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 5:3

den Vrede te bewerken tusfchen Portugal en de Ferêénigde Gewesten ; doch verfcheide voorvallen braken deeze onderhandelingen af. De herftelling van Carel, den II. op den Engelfchen Throon bragt hiet weinig toe, om deeze Vredes-onderhandeling, in den jaare MDCLXI, weder op het tapijt te brengen. Hij , het huwelijk met de Infante van Portugal op 't oog hebbende , ftelde alles in 't werk, om de Staaten te béweegen tot het afitaan van Brazil. Naa veelvuldige en hoogloopende gefchillen , verklaarden vijf Gewesten, Holland, Utrecht, Friesland , Overijsfel en Groningen , zich voor dien afRand en voor den Vrede. Zij zouden , ter fchade. loosftelling , acht millioenen Hollandfche Guldens ontvangen , in Geld , of Waaren , ten gewoonen prijze gerekend. De Graaf van Miranda , Portugeefche Afgezant, wist, door zijne bekwaamheid, om harten te winnen, het zo verre te brengen,dat, in Oogstmaand des jaars MDCLXI, de opgenoem' de vijf Gewesten , ondanks de tegenverklaaringen van Gelderland en Zeeland, den Vrede tekendenHet Verdrag was vol dubbelzinnigheden, en liet veel open tot het weder opvatten der wapenen •, onder anderen, dat, indien eene der Verbondfluitende Mogenheden , één der Artykelen fchondt, de andere terftond zou treeden in alle de Regten, van welken hij hier afstand gedaan hadt. Het bekragtigen liep ook lang aan. Middelerwijl voegde Groningen zich bij de weigerende Gelderfchen en Zeeuwen. De laatften voeren voort met kaapen op de Portugeezen.

Toen

Staat1;Regesriwg.

Vrede met Por* tugal»

Sluiten