Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524 GESCHIEDENIS

StaatsRegeering.

Tochten-

van DB

RtirER

isgn de

Af>i-

caanfcht

Roovers

Toen de bekragtiging des Konings ,' in den jaare MDCLXil, werd overgebragt, om ze tegen die der Staaten uittewisfelen , waren flegts vier Gewesten daar toe reneegeu. Dan Zeeland liet zich , op zekere voorwaarden, daar toe overhaalen : en de wederzijdfcbe bekragtiging gefchiedde op den vijftienden van Wintermaand diens jaars , fchoon Gelderland en Groningen bij de weigering volhardden. Het leedt tot in Lentemaand des jaars MDCLXIII ,eer

de Vrede hier ten Lande werd afgekondigd (*)

Wij zullen , vervolgens , zien, hoe veel de Oost* Indifche Maatfchappij bij deezen Vrede won , daar dezelve de llrest - Indifche knakte. Doch vooraf moeten wij het oog wenden op de gebeurtenisfen, die de Ferêénigde Geweiten wederhieldert, om alle hunne kragten te gebruiken tot het herwinnen van Bfazil.

■ De Vrede met Engeland hadt alle de takken des Koophandels in de Nederlanden doen Moeien. Men bemetkte nauw'ijks het nadeel der Acte van Scheepvaart , in Engeland-vastgeftdd : 't zij dit Rijk geene Koopvaardijvloot hadt, flerk genoeg , om alles te bfcvaaren; 't zij men zich van ontelbaare middelen bediende , om den verboden Handel te drijven. Doch deeze voorfpoed diende zeer , om den naaijver van andere Volken te ontfteeken , en de greetig-

heid

(«)De Witt, Brieven, I. D. bl. 394- Aitzema, IV. D. b! 764-787. 939-S42' /81. Tiotul. Zeel. 1662. bl. 356. en 1663. bl. 8.

Sluiten