Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dfca NEDERLANDEN.

deelde dit Rijk , naa het fluiten van een Verbond met Cromwell, geene reden te hebben, om dit Gerneenebest te ontzien. De Afgezant Pierre Canut gaf, bij zijn affcheid, niet duister te kennen, dat hij de Staaten] befchuldigde van ondankbaarheid jegens den Koning, zijnen Meester, die, gelijk hij betuigde, des niet ongevoelig was. Dit bleek uit de belasting van vijftig ftuivers , gelegd op elk Vat, dat vreemde Schepen» die in Franfche Havens kwamen laaden, konden voeren. Dit bezwaar drukte wel inzonderheid de Schepen der Ferêénigde Gewesten, en werd het met de uiterfle Itiptheid van dezelven gevorderd. Daarenboven werd de Zeevaart zeer ontrust door Franfche Vrijbuiters: en men verzekert, dat de Cardinaal Mazarin met hen den prooi deelde. Het Hof van Frankrijk fcheen befloten te hebben , de vaart der Franfchen op den ondergang van die der Hollanderen te bouwen. Het verklaarde voor goeden prijs alle Schepen, waar in zij eenige Goederen vonden , den Vijanden toebehoorende, volgens den Franfchen re»gel, que Robe djEnnemi confisque celle cTAmi , dae Vijanden goed Vrienden goed verbeurd maakt. Deeze rooverijen gingen zomwijlen met wreedheden vergezeld. Men fpilde den tijd te vergeefsch met klagten en wedercifchen; want Frankrijk, Engeland tn Portugal zogten , door deeze gewelddaadigheden en heimlijke inboezemingen, de Staaten te dwingen, ora zich met hen tegen Spanje te veréénigen (*).

De-

(*) WicqursF. Liv. VII. p. 400.402, Liv. VIII'p. 477.

Q 3 47fc

Staat»*

Regze-

ring.

Sluiten