Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'539

GESCHIEDENIS

Staats-

regiering.

De Ruiterneemt twee

Franfche Vrijbuiters.

De Hollanders hielden aan om ontllag der opge? bragte en aangehoudene Schepen. Voor eenigen kreegen zij deswegen geregtlijke Tonnisten ten hennen voordeele ; doch de uitvoering daar van bleef agter. Een Gemagtigde, na Toulon gezonden , om eenigen der Koninglijke Bevelen en Vonnisfen gewigt en kragt bijtezetten, en ettelijke Schepen te ontdaan, werd ter Stad uitgejaagd, en de Nederland,fche Conful, Danicl de la Four, te dier zelfde Stede , om dat hij de Vonnisfen aan 's Konings Gemagtigden hadt overgeleverd, bij klaaren dage, openlijk op ftraat, met wapenen aangevallen, geltooken en gefneeden, tot hij voor dood op ftraat bleef liggen, en 'er het leeven nauwlijks afbragt. De Staaten, billijk misnoegd over zulk een ongefchikten handel en fchennis van het Regt der Volken, befloten , met wapenen zich regt te verfcharïén. De Ruiter kreeg last, op de Franfche Vrijbuiters jagt te maaken , en dezelven te neemen. Onder t :-ezen was 'er geen, die zich gedugter gemaakt hadt , dan een RiJder van Malt ha, de la Lande geheett n , een Man , die bij de floutheid in aanllagen eene wondere gulhartigheid voegde , welke men zomtijcis bij Roovers aantreft. Zeer veele jaaren geleeden, hadt hij de Ruiter genomen, teen deeze nog een Koopvaardijfchip voerde. De Ruitk.t herkreeg zijn ".chip en vrijheid door een verhaalenswaardigen trek van lustigheid.

. Ge47?- 539- Aitzema, III.D. bl. 123a. Refal, HolUit>$&. s bl. 324. DeWiit, Briev. III. D. bl. 363,

Sluiten