Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

532

GESCHIEDENIS

Staats» Regee-]

ring,

Onccnlg"heïti tusfchenFrankrijk en de Per. é énig de Gevet* ten.

geworden, hieldt hij de la Lande en den anderen Capitein gevangen. De Franfchen befchuldigdeiiDE Ruiter van ondankbaarheid. Zij bedagten niet genoeg het onderi'cheid tusfchen het gedrag , 't geen een Vlootvoogd moet houden, die den regtmaatigen last zijner Overheid volbrengt, en het bedrijf eens Vrijbuiters , die, door een rustig antwoord getroffen, wedeihouden word van het bedrijven eeneronregtvaardigheid. Van de blaam van ontrouw, de Ruitek ten laste gelegd wegens den uitnoodigenden en vriendfchap beloovenden Brief, is hij niet geheel vrijtepleiteu, en heeft men dit fluk ook met flilzwijgen laaten doorgaan (*).

Het Hof van Frankrijk beklaagde zich geweldig over het neemen deezer twee Schepen. De Ruiter werd befchuldigd, dat hij, met eene vreemde Vlag optezetten , toen hij dezelven vervolgde, zich gedraagen hadt als een Zeeroover, en dat hij deswegen voorbeeldlijk moest geftraft worden. Meneischte de twee Prijzen, als 's Konings Schepen, terug; en fprak in den Raad, dat men, wegens dit ongelijk,

eadem perfona, eam enixe peto & rogo,ut me in Navi „ noftra vifitare dignetur, ut amicitiam & honorem tune ., tetnpore receptnm [fitnilt benevolentia referre posfira, „ quo fafto me fsniper obligatum iHveniet, cui manebo „ Dominationi verbat additisfimus famalus, fignat

„ Michiel de Ruiter. „ In Navi noftra 28 Fel. 1657* (*) Secr. Refol. Holl. 1657. bl. 459.

Sluiten