Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r>Eit NEDERLANDEN. 533

lijk, den Vrede met de Veréénigde Gewesten moest breeken. Dit werd fterk gedreeven door den Graaf van Servien, die, zedert den Munfterfchen Vredehandel, deezen Landen een kwaad hart toedroeg, en groot belang hadt bij de kaaperij. Het zou waarfchijnlijk tot eene Oorlogsverklaaring gekomen zijn, indien de Kanfelier, de Hertog de Villeroi , en de Graaf de Brienne , door gemaatigder raadgeevingen, deeze heftig ontftooken geesten niet tot bedaaren gebragt hadden, 't Was hun, nogthans, onmogelijk, te beletten , dat terftond alle Nederlandfche Schepen, Goederen en Schulden door geheel Frankrijk in beflag genomen wierden. De Staaten, kennis van dit befluit door den Koning gekreegen hebbende , ftonden verwonderd over deezen handel: die te vreemder fcheen, dewijl'er nog geen klagten over »e Ruiter gedaan waren, en men niet wist, of de Staaten zijn bedrijf voor hunne rekening zouden neemen. Die van Holland wilden allen Handel op Frankrijk terftond verbieden, en de Franfche Goederen hier te Lande in beflag neemen. De Algemeene Staaten verkoozen , dien ftrengen weg niet omniddelijk in te liaan, maar door hunnen gewoonen Afgezant Bokeel te doen klaagen bij den Koning. Hij volvoerde deezen last, en ftelde , in een treffend Vertoog , de Zeefchuiraerijen en de wreedheden, door de Franfchen tegen de Nederlandfche Schepen gepleegd, vooroogen; dat de Franfche Vrijbuiters, negen jaaren hervvaards, omtrent driehonderd Schepen genomen of mishandeld hadden. Dit alles deedt q 5 «ij

StaatsRegee-

RltsG.

Sluiten