Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53S GESCHIEDENIS

StaatsRkgee-

hing.

In deezervoege redden zich de Staaten uit dit ne= telig (tuk, door , beurtlings , onderhandelingen en wapenen te bezigen. De Witt en de Ruiter , de twee grootfte Mannen van 't Gerneenebest in zeer onderfcheidene opzigten, hadden 'er de meeste eer van. Eene eer, te grooter, dewijl Frankrijk, wel verre van een Vredebreuk met de Ferêénigde Gewesten te vreezen , dezelven daar toe zogt in 't nauw te brengen; met Engeland zamenfpannende , om derzelver Handel en Zeevaart te knakken. In het Verdrag, gefloten tusfchen Lodewïjk den XIV. eii Cromwell , vinden wij dit opmerkenswaardig Artykel: Dat, om den hoon, den Koning van Frankrijk aangedaan door het neemen van twee Schepen, te wreeken, en een fchrikbaarend voorbeeld te Hellen voor alle Mogenheden, roekloos genoeg, om den Allerchristlijkften Koning en den Protector te beledigen , wier veréénigde magt zo veel vermogt, Engeland eene Vloot aan zijnen nieuwen Bondgenoot zou toefchikken (*). In een zo hachlijk

tijdsgewricht wist het Gerneenebest eenen Oorlog te ontwijken, en zich te doen ontzien. Over 't a'gemeen zagen de onzijdige Volken de Engelfchen met vreeze aan, dewijl ze overal fchrik verfpreidden, tn geweld met zich ontvoerden; de Franfchen methan, naardemaal zij, zonder eene Koninglijke.Zeemagt, op Zee, alle Volken, welken zij niet ontzagen, beledigden , en den roover fpeelden ; de Hollanders

met

(*) Recueil des Traites de Paix, III. p. 709,

Sluiten