Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s4o GESCHIEDENIS

StaatsRegeering.

na de Grenzen rukken , en rigtten verfcheide welvoorziene Voorraadsverzamelplaatzen aan de Wezer op. Schoon hunne Bezending , om eene bemiddeling tusfchen Zweeden en de Stad Breemen te bewerken, vrugtloos afliep , bragten de gemaakte beweegingen niet weinig toe, om die Stad van het beleg te verlosfen (*). Carel Gustavus, zijne

overwinnende wapenen in Poolen voerende, dugtte de Keurvorst van Brandenburg voor zijne Staaten langs de Oostzee, en, bovenal, voor 't verlies van Pruisfen. Schoon de uitfluiting des Prinfen van Oranje de genegenheid deezes Keurvorsts voor Holland zeer verminderd hadt, zette het belang, zwaarder weegende dan Familie-verbintenisfen, hem aan, om een Verdrag met het Gerneenebest te fluiten ; gelijk in Hooimaand des jaars MDCLV. gefchiedde; doch. het hieldt, fchoon voor den tijd van acht jaaren aangegaan, korten tijd ftand; want de Keurvorst begon te denken, dat de onderwerping aan een magtigen en gelukkigen Nabuur de veilighe partij was, verdroeg met den Koning, Pi uisfen als een Leen van Zweeden houdende Cf).

In Poolen maakte de Zweedfche wapenen een herken voortgang : de Koning en de Koningin namen

de

(*) Aitzema, III. D. bl. 884-891. 892,901. Basnage , p. 374-

(t) Aitzema, III. D. bl. 1200. 1288. De Witt, Brieven , III. D. bl, 68, Thurloe's Papers, III. p, 731. & IV. p, 459.

Sluiten