Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 543

Frederik de III , Koning van Deenemarken, dagt thans den tijd gebooren , om de Landen , door Zweeden van zijn Rijk gefcheurd, weder ie bekomen. Dit ontruste de Ferêénigde Geweslen in den beginne meer uit vreeze vooreenen flegten uitflag, dan ten wille van Zweeden. Doch Frederik liet zich niet afraaden van den voorgenomen Krijg t hij verklaarde den Oorlog, en floot eene nauwe verbintenis met de Ferêénigde Gewesten. De beide Partijen beloofden elkander, in gevalle van nood, met vier of zesduizend mannen bijteftaan (*). De Koning vah Deenemarken hadt, om de Staaten te fterker tegen de Zweeden inteneemen, hun een onderschepten Brief toegezonden van den Zweedfchen Re* ftdent in den Haage. In deezen werden zij afgemaald als eene Vergadering van omkoopbaare Mannen : hij betuigde den Koning , zijn Meester , dat het hem alleen aan Geld ontbrak, cm Aanhangers te werven onder de Afgevaardigden der Staaten. De Refident poogde zich te verontfchuldigen met intebrengen, dat hij niet verantwoordlijk was wegens het geen hij zijnen Koning fcbreef; dat men ten zijnen opzigte het Regt der Volken gefchonden hadt, en, ten ergften genomen , hier mede dienst gedaan was , dewijl het ter onderrigting flrekte van het kwaad, 't welk de omkoopbaarheid der Regenten in het Gerneenebest baarde. Men bevroed gereedlijk,.

dat

(*) De Witt, Brieven , III. D bl. 344» Aitzema, If. D. bl. 100.

R 2

StaatsRecee-

ring.

De Koning van Deenemarkenverklaart Zweeden den Oorlog.

1657.

Sluiten