Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

544

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

Vermeesteringendes Ko!

riings van Zweeden,

rCst.

dat zulk eene verdeediging den Staaten niet fmaak. te. Zij weigerden eene ganfche wijle in gefprek te treeden met eenen Refident, die hen derwijze gehoond hadt. Het Verdrag van Elbing bleef onbekragtigd. De Bezetting, te Dantzig gebleeven, en de zeshonderdduizend Guldens , aan Deenemarken ter leen gegeeven, toonde klaar genoeg, hoe ongezind de Staaten den Koning van Zweeden waren (*> Carel Gustavus, door Baat- en wraakzugt geprikkeld , draalde niet lang naa de begonnen vijandlijkheden van de Deenfche zijde. Hij verzamelde zijne geheele Krijgsmagt, verdeelde ze in twee deelen , en fcheen eene laatfle pooging tegen Pooien te zullen doen. Zeer groot was de verbaasdheid , als men vernam , dat de Zweeden in Holftein gevallen waren. Het Krijgsgeluk begunstigde de iloute aanflagen van den Zweedfchen Vorst. Zijn Veldoverfte Wkancel bemagtigde Fredrichsode, en nam de Bezetting van vijfduizend man gevangen. Over het ijs toog de Zweedfche Krijgsmagt na de Deenfche Eilanden Funen , Langeland, Laland, Falfter, en vermeesterde op dezelven de fterkfte Steden : van 't laatstgenoemde Eiland zette het overwinnend Leger, over een Inham van dé Belt, het rechtftreeks aan op Zeeland, het Hoofd-eiland van Deenemarken: hier bezette hij 't eerst de Stad Warburg ; gereed , om van daar na Koppenhagen terukken. In deezen nood

re-

(•) Secr. Refol, Holl. 1657. I, D. bl. $56. AlTZSMA, |V„ D, bl, 146. 152.156.

Sluiten